Avis Legal

Per donar compliment al que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades de l’ informació general del nostre lloc www.holamanito.es
Titular: ORDEMUNDO S.L.
Direcció: c / Gran de Gràcia, 167, 08012 Barcelona (Espanya)
E-mail: reservas@holamanito.es
Telèfon: 93 237 60 20
Dades Registrals:
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33.286, Foli 135, Full 228.647. CIF: B-62.486.519.

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol.licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’USUARI en el formulari de registre en www.holamanito.es, ORDEMUNDO S.L. compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades

ORDEMUNDO S.L. recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT lliurement en un formulari / email amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CONTRACTANT. Per això necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats. ORDEMUNDO S.L. informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, ORDEMUNDO S.L. recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per ORDEMUNDO S.L. són únicament els bàsics per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades

Per accedir al lloc web www.holamanito.es no cal aportar cap dada. Tanmateix, per realitzar sol.licituds d’informació o realitzar la sol.licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol.licitud d’informació.

Drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició

El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en qualsevol moment sol · licitant a info@holamanito.es, o per correu postal a: ORDEMUNDO S.L., C / Gran de Gràcia, 167, 08012 Barcelona, acompanyant sempre a la sol.licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, ORDEMUNDO S.L. es compromet a cancel lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats per les quals van ser recollits.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és ORDEMUNDO S.L, amb domicili social a C / Gran de Gràcia, 167, 08012 Barcelona. ORDEMUNDO S.L. no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’usuari en els diferents serveis que s’ofereixen ja que ORDEMUNDO S.L. ni recull aquestes dades ni els tracta assumint el CONTRACTANT la responsabilitat dels mateixos.

Cessió de dades

No existeix cap cessió de dades a tercers. ORDEMUNDO S.L. tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites en la clàusula 5.2. i no cedeix dades a cap altra companyia. ORDEMUNDO S.L. informa al CONTRACTANT que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el CONTRACTANT i ORDEMUNDO SL, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat

ORDEMUNDO S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això ORDEMUNDO S.L. no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn a dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar-lo o impedir-ho encara adoptant les mesures segons l’estat de la tecnologia actual , o bé d’una falta de diligència de l’USUARI o CONTRACTANT quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Veracitat de les dades

El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la rectificació dels mateixos si fos necessari. ORDEMUNDO S.L. posa a disposició del CONTRACTANT tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades.

Spamming o enviament de correus no sol.licitats

ORDEMUNDO S.L. és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. ORDEMUNDO S.L. únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com usuaris en www.holamanito.com i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per l’enviament d’aquesta informació. ORDEMUNDO S.L. tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb ORDEMUNDO S.L. i reservant-se les accions legals que resultin pertinents.